Hướng dẫn việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Hồ sơ gia hạn Giấy phép hoặc đề nghị cấp mới Giấy phép, thì doanh nghiệp cho thuê phải tiến hành gửi Hồ sơ trước 90 ngày làm việc tính từ thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép. Đối với trường hợp đã được gia hạn 02 lần theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP mà doanh nghiệp cho thuê vẫn tiếp tục có nhu cầu hoạt động cho thuê lại lao động sau khi hết thời hạn của Giấy phép trên, thì doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đề nghị cấp mới Giấy phép để tiếp tục hoạt động cho thuê lại lao động.

Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức cung ứng dịch vụ, mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng, sau đó được điều chuyển đến doanh nghiệp của người sử dụng lao động khác để thực hiện một công việc và không chịu sự điều hành, quản lý của người sử dụng lao động này một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như phải tuân thủ các quy định về: nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc; thời giờ nghỉ ngơi; an toàn lao động - vệ sinh lao động; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của người sử dụng lao động trong suốt quá trình tiến hành việc cung cấp dịch vụ, thì không bắt buộc phải cấp Giấy phép để tiến hành hoạt động kinh doanh đó.

Thông tư cũng nêu rõ, doanh nghiệp báo cáo tình hình cho thuê lại lao động định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời gửi UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê đặt trụ sở chính trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm. Ngoài ra, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014.

Phòng Lao động (Diza)