Hoạt động các khu công nghiệp

Thông tư hướng dẫn chi tiết việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

06/11/2014 03:10:23

Ngày 20/01/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hướng dẫn việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

06/11/2014 03:03:35

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Quy định mới về thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

06/11/2014 03:01:25

Ngày 12/02/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

06/11/2014 03:00:03

Ngày 06/3/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

06/11/2014 02:59:02

Ngày 06/3/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2014

06/11/2014 02:44:38

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

l< « 1 2 » >l